Posebnosti u postupku ishodovanja koncesija na pomorskom dobru

BN 267
| 5.12.2023 | Piše:
odvjetnica Tiziana Paris
| Foto:
Unsplash


Posebno je značajno napomenuti kako Vlada Republike Hrvatske u slučaju opetovanog kršenja Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama od strane davatelja koncesije, kao i u slučaju potrebe za posebnom zaštitom nekog dijela pomorskog dobra od davanja koncesije, građevinskih intervencija, devastacija i slično, može posebnom odlukom oduzeti pravo na upravljanje tim dijelom pomorskog dobra zakonom ovlaštenom upravitelju

Postupak radi ishodovanja koncesije pokreće se na temelju javnog prikupljanja ponuda po prethodno provedenim pripremnim radnjama, a okončava se u trenutku potpisa Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru. Međutim, bitno je naglasiti kako i taj postupak ima određene posebnosti a to su:  1. Uvjeti po kojima se određuje davatelj koncesije

  2. Posebne pretpostavke za dobivanje koncesije

  3. Koncesija na pomorskom dobru koja uključuje provedbu zahvata u prostoru

  4. Naknada za koncesiju

  5. Izmjena ugovora o koncesiji

  6. Rok na koji se daje ... (više u tiskanom i CD izdanju)