Pomorsko dobro, vrste djelatnosti i visina minimalne naknade

BN 271
| 2.4.2024 | Piše:
odvjetnica Tiziana Paris
| Foto:
Unsplash


Dozvola na pomorskom dobru daje se temeljem javnog natječaja, na rok od dvije do pet godina, dok na lokacijama na pomorskom dobru koje su planirane Planom o upravljanju pomorskim dobrom, dozvola se izdaje od strane pojedine jedinice lokalne samouprave i to sve sukladno čl. 37 Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama

Vlada Republike Hrvatske je na Sjednici od dana 08.02.2024. godine usvojila prijedlog Uredbe o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru, a koja je objavljena u Narodnim novinama popd brojem 16/24, i to sve temeljem članka 72. stavka 7. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine", broj: 83/23). U tom pogledu prvenstveno čemo se sjetiti sadržaja čl. 72 Zakona o pomorskom dobru. Naime, navedenim se člankom uređuju prava i obveze ovlaštenika dozvole na pomorskom dobru i to na način da se utvrđuje da:... (više u tiskanom i CD izdanju)