Plan upravljanja pomorskim dobrom

BN 272
| 1.5.2024 | Piše:
odvjetnica Tiziana Paris
| Foto:
Unsplash


Općenito kod planiranja aktivnosti na pomorskom dobru i utvrđenja prioriteta njihove realizacije, Planovima jedinice lokalne samouprave se osigurava nesmetan pristup pomorskom dobru, redovno održavanje pomorskog dobra u smislu popravka oštećenih šetnica, kabina, tuševa, i sl., sprječavanje nezakonitog postupanja, samovlasnog zauzeća, devastacije pomorskog dobra i nezakonitog nasipavanja, te uklanjanje nezakonito izgrađenih građevina i drugih zahvata na pomorskom dobru.

Stupanjem na snagu novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23) dana su posebna ovlaštenja jedinicama lokalne samouprave u pogledu izdavanja dozvole na pomorskom dobru. Naime, sukladno čl. 39 Zakona, Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave, odnosno ravnatelj javne ustanove za zaštićene dijelove prirode, dužno je najkasnije do 1. rujna tekuće godine izraditi Prijedlog plana upravljanja pomorskim dobrom odnosno Prijedlog plana upravljanja pomorskim dobrom unutar zaštićenog dijela prirode za iduće razdoblje od pet godina, koji sadrži:

  • planirane aktivnosti na pomorskom dobru i prioritete njihove realizacije,
  • izvore sredstava za njihovu realizaciju,
  • plan održavanja, dohranjivanja plaža i gradnje na pomorskom dobru,
  • plan davanja dozvola na p ... (više u tiskanom i CD izdanju)