Nacionalni propisi RH

Propisi

| 23.4.2013


POMORSKI ZAKONIK, NN 181/04, 76/07, 146/08

- Pravilnik o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe, NN 127/05, 38/08, 146/08

- Pravilnik o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objekti i nepomični odobalni objekti, NN 63/07

- Pravilnik o izbjegavanju sudara na moru, NN 17/96

- Pravilnik o zvanjima i svjedođbama o osposobljenjima pomoraca, NN 50/07

- Naredba o kategorijama plovidbe pomorskih brodova, NN 46/06, 48/08

- Pravilnik o pomorskoj opremi, NN 94/05

- Pravilnik o istraživanju pomorskih nesreća, NN 9/07

- Pravilnik o brodicama i jahtama, NN 27/05, 57/06, 80/07, 3/08

- Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i otalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske, NN90/05, 10/08, 155/08

- Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja straže te obavljanju drugih poslova na brodu kojima se osigurava sigurna plovidba i zaštita mora od onečišćenja, NN 125/05, 51/08

- Pravilnik o vrstamaa morskih plaža i uvjetima koje moraju zadovoljavati, NN 50/95

- Uredba o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti i brodica namijenjenih športu i razonodi u unutarnjim vodama i teritorijelnom moru Republike Hrvatske, NN 40/06

- Pravilnik o oznakama i naćinu označavanja na plovnim putovima u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, NN 50/07

 

ZAKON O POMORSKOM DOBRU I MORSKIM LUKAMA 158/03, 141/06

- Uredba o postupku davanja koncesije ne pomorskom dobru, NN 23/04, 101/04, 63/08

- Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru, NN 36/04, 63/08

- Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra, NN 8/04

- Uredba o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke, NN110/04

- Pravilnik o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plačanja veza, uvjete korištenja, te određivanjamaksimalne visine naknade i raspodjele prihoda, NN 94/07, 79/08

 

ZAKONI VEZANI ZA RIBOLOV

- Zakon o morskom ribarstvu, NN 74/94, 57/96, 46/97, pročišćeni tekst i 76/99

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu, NN 48/05

- Naredba o zaštiti riba i drugih morskih organizama NN 101/02

- Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o zaštiti riba i drugih morskih organizama  NN 96/05, 53/06, 30/07

- Pravilnik o športskom ribolovu na moru, NN 137/05

- Pravilnik o rekreacijskom ribolovu na moru, NN 137/05

 

- Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru, NN 6/06

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru, NN 46/06, 66/07, 121/08

- Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru, NN 146/08

- Pravilnik o ribolovnim alatima i opremi za gospodarski ribolov na moru, NN 6/06

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovnim alatima i opremi za gospodarski ribolov na moru, NN 46/06

- Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ribolovnim alatima i opremi za gospodarski ribolov na moru, NN 125/07

- Pravilnik o dopuni Pravilnika o ribolovnim alatima i opremi za gospodarski ribolov na moru, NN 93/06

- Pravilnik o ribolovnim alatima i opremi za mali ribolov, NN 5/02

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovnim alatima i opremi za mali ribolov, NN 29/02, 125/07

- Pravilnik o obrascu potvrde i naknadi za obavljanje maloga ribolova, NN 128/00

- Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obrascu potvrde i naknadi za obavljanje maloga ribolova, NN 5/01

- Pravilnik o dopunama Pravilnika o obrascu potvrde i naknadi za obavljanje malog ribolova, NN 118/01

 

...