Marina 2.0, novo doba poslovanja

BN 246
| 3.3.2022 | Piše:
Krešimir Žic i Gorjan Agačević
| Foto:
Sense4boat


Digitalna transformacija odavna je postala dio naše svakodnevnice i imperativ u poslovanju svake organizacije. Samo one marine koje su spremne prilagoditi se novim tehnologijama i kontinuirano učiti, uspjeti će i biti spremne za izazove novog doba

Prvi počeci nautičke djelatnosti datiraju negdje od 30-tih godina prošlog stoljeća, kada američka aristokracija otkriva čari plovidbe i popularizira gradnju brodova u rekreativne svrhe. Nautika se na našim prostorima počinje razvijati tek puno kasnije, negdje 60-tih godina dolaskom stranih nautičara koji su kod svojih domaćina tražili siguran smještaj svojih plovila tijekom cijele godine. Naime, tijekom tih dugih razdoblja mirovanja brodovi su bili izloženi vremenskim neprilikama (kiša, vjetar, hladno/toplo), fizikalnim i kemijskim procesima (galvanske struje, korozija, sulfatizacija) te ljudskom utjecaju, uslijed kojeg je lako dolazilo do materijalne štete, poglavito kroz potapanja, požare, duboko pražnjenje baterija ili krađe. Na tim temeljima se postepeno razvijao poslovni koncept marina kao prihvatnih objekata kojima su brodovlasnici povjeravali svoja skupocjena plovila gdje se usluga osim na samom odlaganju, odnosno zimovanju plovila bazirala i na aktivnoj brizi o plovilu, baterijama, motoru, te raznim sustavima koji nisu smjeli biti ostavljeni bez stalnog nadzora.

 

 

Novo vrijeme, nove navike

Da podsjetimo, danas živimo u vremenima kada je normalno plaćati svoje račune preko interneta, kao i naručivati usluge i robe. Normalno je biti „online”, te komunicirati pomoću raznih aplikacija, koristiti društvene mreže. Iako su marine, odnosno usluge koje nude marine dugo odoljevale ovom trendu i priču svodile na naplatu veza, eventualno servisa, u zadnje vrijeme sve je više digitalizacije usluga i postavljanja njihovih poslovanja na internet. Moderna vremena donose nam potpuno nove izazove u djelatnosti marina. Tradicionalnih nautičara, koji su tehnički potkovani, spretni i snalažljivi, te osposobljeni da se sami brinu o svojim brodovima, sve je manje. Moderni brodovi su vrlo kompleksni strojevi sa skupocjenom i kompliciranom opremom koja se može održavati i servisirati samo uz puno znanja i specijaliziranih dijagnostičkih alata. Nova generacija „digitalnih" vlasnika brodova ima potpuno druga očekivanja u odnosu na klasične, „analogne" vlasnike. To su poslovni ljudi sa vrlo malo slobodnog vremena koji žive dinamičnim životom. Njihova očekivanja oblikovana su prema visokim standardima modernog poslovanja tzv. „customer-oriented" tvrtki čija je poslovna strategija fokusirana na zadovoljstvo kupaca. Oni od marine očekuju puno više od običnog „parkirališta za brodove". I ne samo to, oni očekuju da je njihova marina tehnološki i organizacijski dorasla pružanju cjelovite usluge za njihova skupocjena plovila.

 

 

Pošto se radi o kupcima visoke platežne moći, često su spremni platiti i uslugu kompletnog yacht-managementa koji im omogućuje da plovilo bude uvijek spremno za plovidbu, sa čim manje potrebnog angažmana sa njihove strane. To je razumljivo, jer kao što smo već prije spomenuli, održavanje modernih plovila može biti zahtjevno, traži specijalizirana znanja i puno slobodnog vremena. Da bi takva vrsta usluge bila moguća, marine novog doba moraju biti u stanju prikupljati i obrađivati velike količine podataka o kupcima, njihovim brodovima, motorima, ugrađenoj opremi, intervalima održavanja pa čak i korisničkim navikama u korištenju plovila. Kao i u ostalim gospodarskim granama, digitalizacija i informatizacija svih ključnih poslovnih procesa je apsolutni imperativ u postizanju konkurente prednosti i ostvarivanju zadovoljstva kupaca.

 

 

Pametni senzori za pouzdanu dijagnostiku

Posebnu važnost u razvoju novih tehnologija u nadzoru plovila igra Internet of Things tehnologija (IoT). Ugradnjom tzv. pametnih senzora moguće je pratiti i analizirati sve ključne parametre plovila. Tako primjerice pametni senzori kontinuirano nadziru kaljužu plovila i detektiraju prodor vode. Temperaturni senzori prate temperaturu u unutrašnjosti plovila i upozorava kod brzog porasta ili ekstremnih temperature kao indikaciju požara. Ukoliko bilo koji od senzora detektira situaciju, koja predstavlja sigurnosnu prijetnju po plovilo, trenutačno se obavještava vlasnik ali i marina koja može poduzeti potrebne mjere u sprečavanju nastanka štete. Posebno je važno pratiti napone akumulatora jer oni zahtijevaju kontinuirano održavanje; plovila po potrebi periodički spajati na struju i nadopunjavati baterije kako bi se umanjio štetni utjecaj sulfatizacije koja trajno degradira kapacitet baterije. Upravo je usluga punjenja akumulatora jedna o najvažnijih usluga koji kupci očekuju od marine, a sada se korištenjem IoT tehnologije može organizirano pružati na siguran način.

 

 

Sigurno plovilo, zadovoljan gost

Komunikacija je znamo, ključna za uspjeh svakog odnosa, pa tako i onog poslovnog. Posebno je to važno kod marina, jer se vlasnici brodova veći dio vremena nalaze stotinama kilometara udaljeni od svog plovila. Mobilne aplikacije su donijele revoluciju u načinu kako komuniciramo i postale su već odavna sastavni dio našeg života. Ipak, u većini marina još uvijek nije zaživjela ideja mobilnog poslovanja, pa tako kupci većinu transakcija vrše na tradicionalan način. Paradoksalno, upravo je poslovanje marine skoro savršeno za automatizaciju putem mobilnih aplikacija; većina kupaca marina su ugovorne prirode i kontinuirano posluju s marinom. Doslovno se svaki poslovni proces marine može automatizirati; npr. naplata ugovornih ili tranzitnih vezova, naručivanje dizanja plovila, redovnog servisa, prijava incidenta na infrastrukturi marine ili plaćanje računa. Uloga recepcije, kao administrativnog centra marine će nestati i ista će se transformirati u mjesto informiranja i komunikacije, a ne izdavanja računa i plaćanja. Svi administrativni procesi marine biti će potpuno automatizirani, čime se osoblju marine osigurava nužno potrebno vrijeme da bolje, jednostavnije i kvalitetnije odrade poslove koje nije moguće digitalizirati.

 

 

Korisničko iskustvo

Živimo u post-industrijskom dobu u kojem je temeljni proizvod „korisničko iskustvo", što podrazumijeva personificiran pristup svakom kupcu uz puno angažmana sofisticirane i educirane radne snage. Izvrstan primjer automatizacije poslovanja je usluga „pomoći kod pristajanja" koju većina marina pruža. Tradicionalno se to radi na način da vlasnik broda telefonski ili radio stanicom pozove marinu, koja onda osigura dolazak mornara na vez. Pomoću pametnih senzora, moguće je na pritisak gumba proslijediti zahtjev za pomoć kod pristajanja, koji se onda automatizirano proslijedi najbližem mornaru koji tu uslugu pruža.

 

 

Kao i u ostalim gospodarskim granama, tako je i u djelatnosti marina potrebno pokrenuti i provesti korjenite promjene koje će dovesti do umanjenja štetnog utjecaja na okoliš. Pametni senzori nadzirati će kvalitetu mora i detektirati eventualna pražnjenja crnih/sivih tankova ili kaljuža. Već odavno je na snazi regulativa koja zabranjuje automatske kaljužne pumpe u strojarnicama, međutim u stvarnosti nakon svake kiše dolazi do izlijevanja kaljužnih voda u more. Električni i hibridni brodovi su već realnost, a oni kao takvi postavljaju potpuno nove izazove za infrastrukturu marine. Uz pomoć solarnih panela (ili alternativnih izvora energije) biti će nužno lokalno proizvesti veliku količini energije koja će se onda koristiti za punjenje elektro automobila i brodova u marini.

 

 

Projekcija budućnosti

Već i jednostavna rješenja koja omogućavaju mjerenje utroška vode i struje značajno umanjuju njihovu potrošnju. Pametnim senzorima marina će pratiti zauzeće vezova, te u kombinaciji sa informacijom o poziciji ugovornog plovila automatski staviti vez na prodaju tranzitnim kupcima. Tranzitna plovila rezervirati će vez preko booking sustava, a prilikom uplovljavanja u marinu dobiti će instrukcije na kojem se mjestu vezati. Obračun tranzita bit će u potpunosti automatiziran, bez potrebe za odlaskom u recepciju. Zahvaljujući informacijama koji dolaze iz različitih izvora, usluga marina bit će kvalitetnija i prilagođenija potrebama kupaca. Sposobnost prikupljanja, obrađivanja i analiziranja informacija jedna od najvažnijih konkurentnih prednosti svake tvrtke, pa tako i svake marine. Digitalna transformacija odavna je postala dio naše svakodnevnice i imperativ u poslovanju svake organizacije. Samo marine koje su spremne prilagoditi se novim tehnologijama i kontinuirano učiti će uspjeti, te će biti spremne za izazove novog doba.

...