Izbor i instaliranje izmjenjivača (invertera)

BN 246
| 3.3.2022 | Piše:
Marko Cvitanić
| Foto:
Victron Energy


100 Ah olovna baterija se smije prazniti sa strujom do 20 A. Ovo pravilo se može i ovako interpretirati: olovna baterija se ne smije isprazniti za kraće od 5 h. Na primjeru 100 Ah baterije računamo: ako se baterija prazni za 5h, dobivamo najveću dozvoljenu struju pražnjenja od 100 Ah / 5h = 20 A. Svako kraće pražnjenje značit će veću struju, a s time povezano i ubrzano starenje baterije, odnosno skraćivanje životnog vijeka

Broj različitih elektro uređaja koji se ugrađuju na brodovima sve je veći, i izravno je proporcionalan s veličinom broda. Što je veći brod to je veći i složeniji elektro sustav. Sva ta oprema uglavnom se napaja istosmjernim izvorom 12 ili 24 V, a glavni izvor napajanja su naravno baterije. Među elektro opremom sve se više ugrađuju i uređaji koji se napajaju izmjeničnom strujom od 230 volti. Veći brodovi često za ovu opremu imaju veći ili manji generator, posebno ako su to veća trošila, kao što je to primjerice klima uređaj. Međutim nije uvijek zgodno uključivati generator niti ste uvijek u mogućnosti priključiti se na napajanje s kopna. Ako su trošila manje snage primjerice televizor, laptop, ventilator ili utičnica za napajanje nekih drugih manjih uređaja onda je svakako najbolje rješe ... (više u tiskanom i CD izdanju)