HMS Coriolanus

BN 174
| 1.3.2016 | Piše:
Danijel Frka
| Foto:
Danijel Frka


Britanski minolovac Coriolanus porinut je u more 20. listopada 1940. godine u brodogradilištu Amos & Smith u Cochraneu, a u flotni sastav Ratne mornarice uključen je 6. veljače 1941. godine, i tada je na pramcu dobio oznaku "T 140"

U travnju 1945. godine ratne operacije združenih partizanskih snaga primakle su se sjevernom dijelu Jadranske obale. Partizanske snage približile su se Rijeci, Puli i Trstu koje su uporno branile njemačke snage odbijajući predaju kako bi omogućile povlačenje glavnine njemačkih trupa prema sjeveru. Obišavši opkoljenu Rijeku i Pulu, partizani su se 1. svibnja našli pred Trstom i napali ga svim raspoloživim snagama. Nakon što je Trst 2. svibnja zauzet, narednog je dana oslobođena i Rijeka iz koje su se njemačke snage prethodno povukle. Time je cijela sjeverna obala Jadrana sve do Trsta potpala pod nadzor partizana. Kako bi spriječili prodor savezničkih ratnih brodova prema sjevernom Jadranu, Nijemci su tijekom posljednje dvije ratne godine položili nekoliko tisuća morskih mina različitih vrsta. Minskim preprekama zapriječeni su svi kanali i pristupi lukama, a mnogobrojna minska polja položena su i na otvorenom moru ispred zapadne obale Istre. Da bi se uspostavio neophodan pomorski promet uzduž obale, britanski minolovci započeli su opasan posao čišćenja mina i otvaranja plovnog puta kroz minska polja. Očišćeno područje označeno je na pomorskim kartama, a opasna područja obilježena su plutačama. Čišćenje sidrenih mina vršilo se minolovkama, koje je brod teglio za sobom pomoću čeličnog užeta. Minolovke su po svom obliku slične torpedu, ali su nešto manje i opremljene posebnim krilcima koja su pomagala da se minolovke tijekom tegljenja što više bočno razmaknu od osi broda. Kad bi čelično uže kojom se tegli minolovka zakačilo sidreno uže mine, ono bi klizilo sve do minolovke gdje bi ga prerezao poseban sjekač. Potom bi mina, oslobođena sidra, isplivala na površinu gdje bi je minolovac uništio topovima sa sigurne udaljenosti.
Britanski minolovac Coriolanus tipa "Trawler” (koćar) pripadao je klasi "Shakespearean”.
... (više u tiskanom i CD izdanju)