VHF i izbjegavanje sudara

BN 185
| 3.2.2017 | Piše:
Damir Horvatović
| Foto:
Filip Karlo Baraka


Konkretno, Pravilo 7, Rizik od sudara, jasno propisuje kako se i komunikacija preko VHF radiostanice može upotrijebiti za procjenu rizika sudara, ali na nju se ne može računati kao na sredstvo ili radnju s kojom bi se sudar izbjegao

Na tečajevima osposobljavanja za upravljanje brodicama i jahtama uvijek bude zanimljivih pitanja i još zanimljivijih rasprava s polaznicima: "Bi li se tanker od 300 metara dužine kao brod na mehanički pogon trebao maknuti jedrilici od dvadesetak metara pod jedrima?" ili "Može li se u kanalu jedriti?"

Međutim, jedno pitanje uvijek izazove nedoumicu polaznika koji nisu dovoljno upoznati s međunarodnim pravilima za izbjegavanje sudara, a moguće je i da ih je netko potpuno krivo uputio u njih. Pitanje glasi "Kojim radnjama se sudar može izbjeći?"

Pitanje je naizgled vrlo jednostavno, a i odgovor se čini vrlo jednostavan, no ipak rijetko neki od upitanih da potpuno točan odgovor.

Dakle, kako bismo izbjegli sudar na moru možemo upotrijebiti tri različite radnje određene Pravilom 8 Međunarodnih pravila za izbjegavanje sudara na moru, čiji naslov glasi Radnje za izbjegavanje sudara. Prve dvije, ujedno i najčešće radnje koje se poduzimaju kako bi se sudar izbjegao poznaju uglavnom svi. Prva i najjednostavnija radnja je promjena kursa. Druga radnja za izbjegavanje sudara je promjena brzine, odnosno povećanje ili češće smanjenje brzine. Iako se druga primjenjuje rjeđe nego prva, njezina primjena vrlo često najlakše rješava problem. Treća radnja kojom se sudar na moru može izbjeći je zaustavljanje broda radi bolje procjene situacije, što u praksi predstavlja prebacivanje strojeva u svom snagom krmom.

Iz nekog razloga većina polaznika tečajeva kao treću metodu spominju upotrebu VHF radiostanice kao radnju kojom se sudar može izbjeći, no to u stvarnosti nije točno.

Naime, Pravilo 7, Rizik od sudara u prvom članku kaže kako se svaki brod mora koristiti svim raspoloživim sredstvima prilagođenim prevladavajućim okolnostima i stanju kako bi se utvrdio rizik od sudara. Konkretno, ovim člankom propisano je kako se i komunikacija preko VHF radiostanice može upotrijebiti za procjenu rizika sudara, ali na nju se ne može računati kao na sredstvo ili radnju s kojom bi se sudar izbjegao. Radiostanica se u određenim okolnostima može upotrijebiti kako bi se razjasnila kakva nedoumica do koje je došlo između dva broda koji se približavaju jedan drugom, kao i u slučajevima kad brodovi trebaju objasniti namjere jedan drugome. Također, radiostanica se koristi kao sredstvo koje će unaprijediti držanje brodske straže, povećati kvalitetu izviđanja i potpune procjene situacije u kojoj se brod nalazi, a što je propisano Pravilom 5, Izviđanje. Informacije koje se mogu čuti preko radiostanice mogu nam dovoljno rano dati naslutiti kako se situacija u kojoj postoji rizik od sudara razvija, što opet spada u profesionalno i kvalitetno izviđanje.

Dakle, radiostanicu možemo koristiti, a i koristimo je kao vrstu pomagala u situacijama koje bi mogle dovesti do sudara. Praksa je pokazala kako i u tim situacijama dolazi do problema koji se odnose na identifikaciju broda s kojim želite komunicirati, pogotovo ako se komunikacija pokušava uspostaviti na većim udaljenostima ili u uvjetima smanjene vidljivosti. I mada se taj problem danas prevladava ugradnjom AIS sustava, teško da će radiostanice u budućnosti imati neku veću ulogu u izbjegavanju sudara, naravno osim one koja je već navedena. Na osnovu toga nameće se zaključak kako upotreba radiostanice ne spada u radnje koje se mogu koristiti kako bi se izbjegao sudar.

Koristiti radiostanicu kako bi se razmijenile informacije između brodova koji se približavaju jedan drugom poželjno je i pametno, kao i pojasniti ili najaviti svoje namjere, naročito ako se istovremeno s većim brojem brodova plovi u relativno skučenom plovnom putu ili u uvjetima smanjene vidljivosti. Međutim, treba imati na umu kako upotreba radiostanice kao pomagala u situacijama koje bi mogle dovesti do sudara može predstavljati i veliki rizik. Naime, tijekom pokušaja uspostave kontakta s drugim brodom i međusobne razmjene informacija gubi se dragocjeno vrijeme koje je moglo biti utrošeno na pravovrmeno izbjegavanje sudara odnosno poduzimanje pravovremene radnje kojom će se postići da se brodovi mimoiđu na sigurnoj udaljenosti kako je propisano pravilom 8. Osim toga treba imati na umu kako se bilo kakav dogovor preko radiostanice, a koji je protivan pravilima za izbjegavanje sudara na moru, u slučaju samog sudara ne uzima u obzir, već se u obzir uzima samo ono što je propisano pravilima.

Vjerojatno ste pomalo zbunjeni ovim pojašnjenjem. Zato postoje programi prilagođeni kategoriji osposobljavanja na kojima se detaljno razrađuju cjeline kao što su manevriranje brodom i izbjegavanje sudara na moru kako bi se postigla što viša razina sigurnosti na moru.

...