Važnost odvjetnika u postupku upisa plovila: gdje i kako pravovaljano upisati plovilo?

BN 242
| 3.11.2021 | Piše:
odvjetnica Tiziana Paris
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


Pitanje treba li angažirati odvjetnika za jednu tako, naoko jednostavnu stvar kao što je upis brodice u upisnik, dobit će odgovor čim si postavite protupitanje: želim li ja da to prođe bez živciranja i natezanja s birokracijom, i koliko mi se žuri. Ako imate vremena i živaca, onda to sasvim sigurno možete napraviti i sami, ali ako ste odgovorili drugačije, onda je to angažman koji vrijedi svake lipe

Plovila se s pravnog gledišta smatraju pokretninama, i to pokretninama za koje se vodi poseban upis ili tzv. „registracija". Od 1. siječnja 2020. godine u Republici Hrvatskoj je ustanovljen jedinstveni upisnik pomorskih objekata hrvatske državne pripadnosti u koji se upisuju pomorski objekti i pomorski objekti u gradnji. U taj upisnik upisuju se sva plovila, osim ratnih brodova i brodova u gradnji koji se grade za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske ili stranih oružanih snaga. Takav upisnik se jednostavno zove „Upisnik brodova".

Upisom u odgovarajući upisnik ili očevidnik, pomorski objekti, tj. određeni krug osoba na strani pomorskog objekta (vlasnik, a u slučaju broda i brodar, odnosno kompanija), stječu niz prava, ali i obveza u odnosu na državu u čiji su upisnik, odnosno očevidnik upisani, kao i prema svim drugim pravnim subjektima (erga omnes).

Svaki plovni objekt pripada pod jurisdikciju države čiju zastavu vije, a odabir zastave vrši se na osnovu nekoliko kriterija. Vlasnik traži što manje troškove, obaveze i što manje nadzora od strane države, a države pak kalkuliraju s višim ili nižim porezima i pravilima koja se nameću kroz razna klasifikacijska društva. One države koje podilaze brodarima stječu „laskavu” titulu zastave pogodnosti. Upis pomorskih objekata u odgovarajući upisnik ili očevidnik je iznimno važan za definiranje pravnog odnosa između države i njezina pravnog poretka s jedne, i dotičnog pomorskog objekta s druge strane. Ovisno o mjestu upisa našeg plovila primjenjivat će se određena vlasnička, a s njima i porezna prava.

 

 

Kako upisati brodicu u upisnik?

Za putovnicu smo neki dan saznali da kotira vrlo visoko na tržištu putnih isprava, a kako stojimo sa zastavom u međunarodnom pomorskom prometu?

Hrvatska, točnije brodovi pod hrvatskom zastavom nedavno su uvršteni u najviši razred američke Obalne straže, međutim to, koliko je nama poznato, nije izazvalo neku posebnu navalu na naše upisnike. S druge strane, statistike govore kako je hrvatska čarter flota jedna od najvećih u svijetu, i s godinama koje dolaze taj bi se broj mogao samo još dodatno povećavati. Upravo zato je ne samo primjereno, već i mudro, zapitati se, kako se neko plovilo može pravovaljano upisati u RH? I gdje, u kojem „registru" ili „upisniku", se upisuju plovila?

Čim kupimo plovilo, ono se upisuje u upisnik brodova. Ali praktično pitanje je kod koje lučke kapetanije to moramo učiniti, i kako podnijeti zahtjev? Mnogi od naših čitatelja pitaju se, i što treba učiniti ako plovilo uvozimo iz inozemstva pa ono još nije upisano u našem upisniku?

 

 

Odredbe i postupci upisa su različiti ovisno o tome upisujemo li brod, jahtu ili brodicu. Budući da većina naših čitatelja u svom vlasništvu ima brodice, posebno ćemo opisati način na koji se one upisuju u upisnik.

Za upis brodice nadležna je lučka kapetanija, odnosno ispostava lučke kapetanije na čijem je području prebivalište, odnosno sjedište fizičke ili pravne osobe vlasnika ili korisnika brodice, odnosno ispostava lučke kapetanije na čijem se području brodica stalno ili pretežno zadržava ili plovi.

A što ako ne znamo koja je Lučka kapetanija nadležna ili zbog smo pogreškom zahtjev za upis dostavili nenadležnoj kapetaniji? U tom slučaju će ta lučka kapetanija, koja sukladno članku 254. Pomorskog zakonika nije nadležna, bez odgode evidentirati zahtjev u centralnom informacijskom sustavu za elektroničko uredsko poslovanje Ministarstva, te će dostaviti zahtjev sa svim prilozima na rješavanje nadležnoj lučkoj kapetaniji.

Kako se može podnijeti zahtjev za upis?

Ako govorimo o upisu brodica, on je danas mnogo lakši nego prije, budući da je s napretkom tehnologije došlo do značajnih promjena. Tako se zahtjev danas može predati na različite načine i to:

  • putem javne elektroničke usluge dostupne u okviru sustava e-Građani ili e-Poslovanje
  • putem elektroničke pošte ili na drugi prikladan način koji se smatra elektroničkom dostavom
  • neposrednim uručenjem lučkoj kapetaniji koja vodi upisnik i
  • poštom.

U ovom trenutku valja naglasiti kako će dokument smatrati uredno zaprimljenim tek u trenutku kad se zahtjev evidentira u centralnom informacijskom sustavu Ministarstva za elektroničko uredsko poslovanje. U tom slučaju primjenjuje se načelo prvenstva, a to je načelo po kojem je pravni učinak upisa u odnosu prema drugim upisima ovisan o njegovom prvenstvenom redu.

 

 

Pokušaj prevare

U konkretnom slučaju to bi značilo da ukoliko je jedna brodica prodana dva ili više puta, i to različitim osobama, u upisnik će se u svojstvu vlasnika upisati onaj vlasnik brodice čiji je zahtjev prvi zaprimljen. Ponovit ćemo riječ zaprimljen, a ne poslan. Naravno, ovo vrijedi samo pod pretpostavkom da podnositelj zahtjeva ispunjava sve uvjete za upis.

A što će tada ostali vlasnici koji su očito prevareni od strane prethodnog vlasnika? Njima ne preostaje drugo nego pokrenut odgovarajući kazneni i parnični postupak radi nadoknade tako uzrokovane štete.

Podnošenjem zahtjeva za upis pokreće se upravni postupak o kojem nadležna lučka kapetanija mora odlučiti u roku od 30 dana.

Privremeni upisni list

A što se dešava u međuvremenu? Što ako je brodica kupljena u inozemstvu i mora se uvesti u RH? U tom slučaju lučka kapetanija ili ispostava na zahtjev korisnika brodice neupisanoj brodici može izdati privremeni upisni list za plovidbu kako bi ta brodica mogla uploviti u luku na čijem području se nalazi lučka kapetanija odnosno ispostava u kojoj će se brodica upisati. Ovaj privremeni upisni list vrijedi do najviše 30 dana.

Slično pravo imaju i vlasnici novih brodica, kao i onih koje su prošle kroz opsežne i značajne preinake. I kod njih vlasnik ima pravo od lučke kapetanije ili njene ispostave zatražiti privremeni upisni list za plovidbu u trajanju do najviše 30 dana kako bi se u tom vremenu obavila pokusna plovidba.

Privremeni upisni list zbog uplovljavanja u luku na čijem području se nalazi lučka kapetanija odnosno ispostava u kojoj će se brodica upisati, može se izdati novim i postojećim brodicama, nakon obavljanja tehničkog pregleda sukladno odredbama Dodatka 12 „Pregledi brodica i čamaca" Pravilnika o brodicama, čamcima i jahtama, i to samo ako se privremeni upisni list izdaje u svrhu plovidbe teritorijalnim morem i unutarnjim morskim vodama Republike Hrvatske.

 

 

U slučaju promjene podataka koji su upisani u Upisniku brodova, u roku od 30 dana od dana promjene nadležnoj lučkoj kapetaniji odnosno ispostavi, treba podnijeti zahtjev za upis promjene podataka.

Promjena vlasništva i ponovni upis

U slučaju promjene prava vlasništva brodice, novi vlasnik brodice dužan je zatražiti promjenu podataka u Upisniku brodova u roku od 30 dana od dana stjecanja prava vlasništva. Ukoliko novi vlasnik tako ne postupi, to može učiniti prijašnji vlasnik brodice. Naime, i on može podnijeti zahtjev za brisanje brodice iz Upisnika brodova kako ne bi morao plaćati godišnju naknadu i porez na ime brodice koju je prodao.

U tom slučaju novi vlasnik je ovlašten temeljem odredbi članka 60. Pravilnika o vođenju upisnika brodova, najvišoj dopuštenoj starosti i tehničkim uvjetima za upisnik brodova („Narodne novina" br. 13/2020) podnijeti zahtjev za ponovni upis. Međutim, uz zahtjev za ponovni upis treba dostaviti i zahtjev za izvanredni pregled pri čemu će pregled brodica obaviti nadležna lučka kapetanija i ispostava lučkih kapetanija, dok su pregledi jahti i brodova u nadležnosti Hrvatskoga registra brodova. Također, ukoliko pomorski objekt temeljem zakonskih odredbi mora imati dozvolu za radiostanicu uz zahtjev za ponovni upis treba priložiti i obrazac zahtjeva HAKOM-a.

Kod ponovnog upisa, osim obaveze obavljanja izvanrednog tehničkog pregleda svakako se mora paziti i na ime, tako da ukoliko se u međuvremenu u upisniku brodova upisalo plovilo s imenom pod kojim je ranije bio upisan brisani plovni objekt, kod ponovnog upisa primijenit će se odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na prvi upis u odnosu na ime.

Pravnik kao jamac brzog i sigurnog procesa

Ukoliko lučka kapetanija po zaprimanju zahtjeva bude utvrdila da je zahtjev osnovan, i da su svi uvjeti ispunjeni, izdat će Rješenje o upisu. Protiv rješenja lučke kapetanije koja vodi upisnik brodova žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dostave rješenja, sukladno članku 376. Pomorskog zakonika.

Budući da prilikom upisa vlasništva nadležna lučka kapetanija donosi rješenje, dakle upravni akt, i u tom slučaju je i više no preporučljivo angažirati odvjetnika, i to prije donošenja odluke o upisu. Naime, svim vlasnicima je u interesu što prije upisati vlastitu brodicu kako bi što skorije mogli slobodno zaploviti morem. Stoga je neophodno da zahtjev za upis bude potpun, sa svom neophodnom dokumentacijom, i osnovan. Ukoliko bude nedostajala neka od isprava koja je zakonom zahtijevana, nadležna će lučka kapetanija odbiti zahtjev za upis, i onda će novi vlasnik morati ili podnijeti ponovni zahtjev ili podnijeti upravnu tužbu pred Upravnim sudom.

Angažiranje odvjetnika u postupku upisa plovila vlasnicima garantira da će zahtjev za upis biti potpun i osnovan, i da se time ne riskira nikakvo odugovlačenje postupka.

Za sve daljnje informacije, prijedloge tema i pravno savjetovanje slobodno nas kontaktirajte na: www.lawparis.com

...