Do kvalitetnijeg života na otocima i boljeg javnog pomorskog prijevoza uz pomoć državnih potpora

| 14.12.2022 | Piše:
MPPI
| Foto:
Krunoslav Mihić


Donesen je Program državnih potpora za razvoj luka otvorenih za javni promet Republike Hrvatske za razdoblje 2021. - 2026. godine

Na temelju ovog Programa dodjeljivat će se potpore s ciljem modemizacije i unapređenja lučke infrastrukture kako bi se povećala kvaliteta javnog pomorskog prijevoza, kapaciteti za prihvat brodova u obalnom linijskom pomorskom prometu, povećala sigumost putnika i osigurala održiva mobilnost te poboljšala opća kvaliteta života na priobalju i otocima.
 
Korisnici potpora sukladno ovom Programu su lučke uprave koje upravljaju lukama od osobitog (međunarodnoga) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku i županijske lucke uprave, a čije su osnivanje, ustrojstvo i djelatnost odredeni Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama.
 
Program državnih potpora za razvoj luka otvorenih za javni promet Republike Hrvatske za razdoblje 2021. - 2026. godine stupio je na snagu 30. studenog 2022. godine.
 
Kriteriji i postupci za dodjelu potpora sukladno ovom Programu i uvjetima utvrdenim Mjerom Cl.4.R3-Il u okviru NPOO, kao i upute za prijavitelje kojima ce se urediti pravila o načinu podnošenja projektnih prijedloga, definirati uvjeti prihvatljivosti koje moraju ispunjavati korisnici iz stavka 2. ovog članka, kriteriji odabira projektnih prijedloga, prihvatljivi troskovi te intenziteti/iznosi bespovratnih sredstava koji se mogu dodijeliti, pokazatelji postignuća projekata i ostali uvjeti bitni za provedbu mjera utvrdenih NPOO, u skladu s pravilima o potporama iz predmetnog Programa utvrdit će se u pozivu na dostavu projektnih prijedloga.
...