Dešifriranje IP zaštite

BN 214
| 27.6.2019 | Piše:
Marko Cvitanić
| Foto:
Arhiva


U priručnicima za ugradnju opreme sigurno ćete naći detalje o stupnju zaštite i načinu kako treba pravilno montirati opremu. U svim tim uputama često se IP kod (International Protection Marking), odnosno stupanj zaštite shvaća olako i uglavnom smatramo da uređaj, već samim time što je namijenjen za ugradnju na brod ima sve potrebne zaštite. Ali to baš i nije uvijek tako

Morski uvjeti, što znači vlaga, kapanje, zalijevanje ili isparavanje najveći su neprijatelji električne opreme i instalacija na brodovima. Ali ne samo ona električna, već i sva ostala oprema podložna je ubrzanom starenju. Kad se istovremeno kombiniraju dvije loše stvari kao što su vlaga, posebno ona kad je u igri morska voda, i povišena temperatura u strojarnici, dobiju se idealni uvjeti za ubrzanu koroziju i starenje, a u mnogim slučajevima i stradanje električnih uređaja, proboja na masu, kratki spojevi i pregaranje. Zato svi uređaji koji se koriste u takvim uvjetima moraju imati odgovarajuću zaštitu. Kada nabavljate novi uređaj, za koji znate da će raditi u takvim uvjetima, uvijek provjerite oznaku i odgovarajući stupanj zaštite.

Ukratko IP oznakom koju ćete naći na svakoj električnoj ili elektroničkoj opremi, označava se stupanj zaštite. IP se označava se dvoznamenkastim brojem (npr. IP65), gdje prva znamenka određuje stupanj zaštite od krutih čestica, prašine, odnosno od dodira osoba s opasnim dijelovima (dijelovi u vrtnji ili dijelovi pod naponom), dok druga određuje stupanj zaštite od štetnog djelovanja vode. Sustav s dva IP broja je međunarodni kod ko ... (više u tiskanom i CD izdanju)