Brodski otpad

BN 184
| 30.12.2016 | Piše:
Danilo Prestint
| Foto:
Arhiva


Nakon javne rasprave o izmjeni direktive 2000/59 EU o lučkim postrojenjima za prikupljanje otpada s brodova i ostataka tereta, brodari su izrazili zadovoljstvo predloženim izmjenama koje bi se trebale prihvatiti tijekom ove godine. Naime, smatraju da je direktiva polučila pozitivne efekte od njenog uvođenja iako ima i nedostataka koji se mogu relativno jednostavno riješiti.

Javna rasprava je trajala od 13. srpnja do 16. listopada prošle, 2016. godine i ukazala je na određene manjkavosti direktive. Brodari smatraju da je potreban pragmatičniji pristup prema izuzećima koje direktiva propisuje kako bi se izbjeglo nepotrebno gubljenje vremena brodova na vezu. Direktiva bi trebala uzeti u obzir da brodovi imaju vlastite mogućnosti skladištenja otpada i posljedinčno tome mogu nastaviti plovidbu do sljedeće luke bez iskrcaja otpada.

Uz to, u samoj direktivi ima više manjkavosti u svezi tumačenja i primjene ključnih elemenata direktive koje su u postupku izmjena, pa bi, zbog toga, trebalo jamčiti veću harmonizaciju i transparentnost, kako u vezi tarifnog sustava, tako i u pravilnom postupanju prema brodskom otpadu, režimu izuzeća, planovima prikupljanja i obrade otpada u lukama i administrativnim procedurama.

U svakom slučaju, brodari putem svojih udruga brodara traže brzu reviziju i potpunu primjenu direktive o lučkim postrojenjima za prikupljanje otpada s brodova kako bi oni bili na raspolaganju brodovima u svakom trenutku kad ih brodovi zatraže.

Treba reći da se otpad oduvijek smatrao dragocjenim resursom, a direktiva bi trebala olakšati i ohrabrivati odvajanje i reciklažu brodskog otpada putem lučkih postrojenja.

U ovom trenutku veliki dio europskih luka nema postrojenja za preradu novih vrsta brodskog otpada, razuman sustav naplate, kao ni pravilnu primjenu direktive. To se pogotovo odnosi na brodove za krstarenje koji zbog svojih sve većih kapaciteta proizvode ogromne količine raznog otpada.

...